Ansuz

root/2011 Japan trip - Sep 5, Tokyo to Nara - 26 file(s) 日本語
login random pic slideshow
Shinjuku
Shinjuku rating : 2.9
Hanazono Jinja entrance (main) Fox statue, Inari shrine at Hanazono Jinja
Shinjuku
Shinjuku rating : 3.4
Purification font, Hanazono Jinja Torii, Hanazono Jinja
Shinjuku
Shinjuku rating : 2.5
Main building, Hanazono Jinja Lion statue, Hanazono Jinja
Hanazono Jinja signboard Inari shrine at Hanazono Jinja Uniformed Japan Rail staff